ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి…..(ఈ పాటలు నాకు)ఆనందం…


రేడియో  సిలోన్ (అనేవారనుకుంటా) లో ఈ హిందీ పాటలు

తరచూ వచ్చేవి….
అన్నయ్యా వాళ్ళు ఎక్కువ హిందీ పాటలు వినేవాళ్ళు……

నాకు హిందీ రాదూ…అర్ధం కాదు …చాలా చిన్న పిల్ల వాణ్ణి అప్పుడు..అప్పుడే బళ్ళో వేసినట్టు గుర్తు…

అయినా చాలా చాలా కాలం ఈ పాటలు

హమ్ చేస్తూ ఉండే వాణ్ణి….రేడియోలో వినేప్పుడు భలేగా ఉండేది ఆ ఫీల్…

ఇది మరొకటి…..

2 Comments

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s